đề thi phổ thông chuyên mục:Khoa học máy tính

Tổng quan về thông tin di động số

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:09/06/2014 Đọc:122 Download:5

Thông tin di động số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thông tin, trong dịch vụ và trong cuộc sống
Thêm vào bộ sưu tập

Introduction to Software Process Improvement

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:125 Download:2

Preface. The objective of this book is to give an introduction to the software process improvement. field to computer science students.The well-known Capability
Thêm vào bộ sưu tập

Introduction to Quantitative Finance: A Math Tool Kit

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:106 Download:3

List of Figures and Tables. Introduction
Thêm vào bộ sưu tập

Khả năng ứng dụng công nghệ tích hợp tư liệu viễn thám độ phân giải cao và hệ thống thông tin địa lý để hiện chỉnh bản đồ địa hình

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:258 Download:1

Vai trò của tích hợp tư liệu vĩnh thám độ phân giải cao và hệ thông tin địa lý
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình mạng máy tính

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:122 Download:7

hương 1: T ổ ng quan về mạng máy tính . Mụ c đ ích . Chương này nh ằ m gi ớ i thi ệ u cho người học nh ững n ội dung sau: . • Các loạ i m ạ ng truy ề n dữ l
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình thực hành LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:132 Download:9

Bài 1: Nhập Môn Hợp Ngữ . . 1. MỤC TIÊU . - Sử dụng được công cụ Emu8086 để khảo sát các lệnh của Intel-8086. . - Sử dụng được các chức năng cơ bản của công
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình thiết kế cài đặt mạng

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:114 Download:9

1.1 Tiến trình xây dựng mạng . Ngày nay, mạng máy tính đã trở thành một hạ tầng cơ sở quan trọng của tất cả các . cơ quan xí nghiệp. Nó đã trở thành một kênh tr
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình SQL

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:113 Download:8

C Ch hư ươ ơn ng g 1 1: : . T TỔ ỔN NG G Q QU UA AN N V VỀ Ề S SQ QL L . . Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL) và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:135 Download:13

Giáo trình “Quản trị mạng và các thiết bị mạng” đượ c biên so ạn với mục tiêu . cung c ấp các kiế n th ức lý thuy ế t và th ực hành quản tr ị chủ y ế u cho
Thêm vào bộ sưu tập

K Ỹ THU Ậ T LẬ P TRÌNH

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:123 Download:8

GIỚ I THIỆ U MÔN HỌC . I. GIỚ I THI ỆU CHUNG . S ự phát triển công ngh ệ thông tin trong nh ữ ng n ăm vừ a qua đã làm thay đổi bộ mặt . kinh tế xã hội toàn c
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình SQL và PL/SQL

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:184 Download:9

. Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG . 1.1.NGÔN NGỮ SQL . 1.1.1. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ SQL . Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:145 Download:9

Lời giới thiệu. Năm 2002, Vụ giáo dục Chuyên nghiệp-bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với nhà sản xuất 21 giáo trình
Thêm vào bộ sưu tập

NGÔN NGỮ L ẬP TRÌNH C++

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:108 Download:6

GIỚI THI Ệ U . . C++ là ngôn ngữ l ập trình h ướng đố i t ượng đượ c m ở r ộng t ừ ngôn ng ữ C. Do v ậy, C++ có ư u . điểm là kế thừ a đượ c các điểm m ạ
Thêm vào bộ sưu tập

Ngôn ngữ lập trình C

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:97 Download:2

Giới thiệu . . Tin học là một ngành khoa học mũi nhọn phát triển hết sức nhanh chóng trong vài . chục năm lại đây và ngày càng mở rộng lĩnh vự c nghiên cứu,
Thêm vào bộ sưu tập

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:99 Download:6

1. Microsoft .NET. Tình hình trước khi MS.NET ra đời.. Nguồn gốc của .NET. Microsoft .NET. Tổng quan.
Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC L Ậ P TRÌNH WINDOWS VỚI VC/MFC

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:102 Download:5

CHƯƠNG 0. ÔN TẬ P LÝ THUYẾ T C/C. 0.1 Ôn t ập C . 0.1.1 Kiể u dữ li ệu, bi ế n và chuyể n đổi ki ể u . 0.2 Hàm và lờ i gọ i hàm . 0.2.1 Phát biể u đi ề
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình Microsoft Access 2000

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:97 Download:6

GIỚ I THI Ệ U . . Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghi ệm của tác giả trong . gi ảng dạy các khoá . đ ào t ạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng Acce
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình lý thuyết ngôn ngữ hình thức pgs

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:70 Download:3

Chương 0. Một số kiến thức toán học cơ sở. I. Logich. 1.1 khái niệm logich
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình Lý thuyết hệ điều hành

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:132 Download:9

Chương I: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH. I.1. Chức năng và lịch sử phát triển của hệ điều hành . I.1.1. Chức năng của hệ điều
Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình lập trình web sử dụng asp

chuyên mục: Khoa học máy tính Ngày tạo:02/05/2014 Đọc:80 Download:4

. CHƯƠNG 1 . TỔNG QUAN ASP (ACTIVE SERVER PAGES ) . . 1. Sự phát triển của các Internert . Quá trình phát triển của các ứng dụng Internet đi từ “tĩnh tới độn
Thêm vào bộ sưu tập
123...