văn bản tổng hợp

DANH SÁCH HỘI VIÊN

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:10 Download:0

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. CÂU LẠC BỘ SĨ QUAN CÔNG AN HƯU TRÍ. ==========. . . . . . . . . DANH SÁCH HỘI VIÊN. TỔ ĐỐNG ĐA. . . . . . . . . . . . . LẬP DANH SÁCH
Thêm vào bộ sưu tập

Thông thụ

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

UBND xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước (hành pháp).. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thêm vào bộ sưu tập

Đổi mới giáo dục

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:9 Download:0

Chương 1: Dẫn nhập. 1. Lý do chọn đề tài. 2. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
Thêm vào bộ sưu tập

ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:12 Download:0

Một vài tin tức mới nhất về Đồng tính Luyến Ái có trên internet, website của . ABCNEWS.com và Associated Press ngày 21 tháng 3 năm 2001 cùng đưa tin cho . bi
Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu những thuật ngữ được sử dụng trong môi trường kinh doanh nhiều thành phần phần 4

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:11 Download:0

c) Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các . cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi; . d) Các tổ chức kinh tế khác theo quy đ
Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu những thuật ngữ được sử dụng trong môi trường kinh doanh nhiều thành phần phần 2

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:9 Download:0

quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu. trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài h. Toà án Việt Nam.
Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu những thuật ngữ được sử dụng trong môi trường kinh doanh nhiều thành phần phần 1

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh . Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; . quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp . ph
Thêm vào bộ sưu tập

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:9 Download:0

. Tiểu luận là một bài viết ngắn để trình bày quan điểm, nghiên cứu phát hiện về một chủ . đề nào đó mà bạn tâm đắt. Nó có độ dài thông thường từ 5 đến 15 tran
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ - Hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:11 Download:0

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000;. Căn cứ Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/08/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi
Thêm vào bộ sưu tập

NGHỊ ĐỊNH - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2010/QH12 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA QUỐC HỘI VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:11 Download:0

CHÍNH PHỦ . Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; . Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993; . Căn cứ Nghị quyết số 55/2010/QH12 ng
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ- Số: 19/2009/TT-BTNMT - Quy đnh chi tiết lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

chương 1 những quy định chung . điểu 1: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 1. Thông tư này quy định nội dung, trình tự lập, diếu chỉnh và thẩm định quy hoạ
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ - Số: 17/2010/TT-BKH Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:7 Download:0

Chương I . QUY ĐỊNH CHUNG . Điều 1. Phạm vi điều chỉnh . 1. Thí điểm đấu thầu qua mạng được thực hiện đối với các gói thầu dịch . vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá v
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ - Số 16/2010/TT-BTNMT- quy định trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG. ĐIỀU 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG. 1,PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH . thông tư này quy định trình tự thủ tục áp dụng các bi
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ- Số: 14/2011/TT-BTNMT - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BTNMT NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

QUY ĐỊNH: . Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 . tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườn
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ- Số 13/2011/TT-BTNMT quy đinh về ký hiệu sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoach sử dụng đất và bản đồ sử dụng đất

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

QUY ĐỊNH: . Điều 1 ký hiệu loại dất theo quy định tại thông tư 19/2009 TT-BTMT ngày 01 tháng 1 năm 2009 của bộ Tài Nguyên MôiTrường
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ số 117/2004/TT­BTC ngày 17/12/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ­CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

PHẦN A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG. I­ Phạm vi áp dụng.  Thông tư này hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Điều . 1 Nghị định số 198/
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH - Số 07/2011/TTLT-BNNPTNT- BTNMT - HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIAO RỪNG, THUÊ RỪNG GẮN LIỀN VỚI GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT LÂM NGHIỆP

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:7 Download:0

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; . Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; . Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 t
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ - Số: 38 /2006/TT- Hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về . qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính; . Căn cứ Nghị định
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ - Số: 85/2002/TT -BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2002/NĐCP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

A. QUY ĐỊNH CHUNG . 1. Đối tượng áp dụng: . 1.1. Doanh nghiệp nhà nước độc lập và doanh nghiệp nhà nước thành viên hạch toán độc . lập thuộc các tổng công ty nh
Thêm vào bộ sưu tập

THÔNG TƯ - Số : 126/2004/TTBTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

chuyên mục: Tổng hợp Ngày tạo:15/04/2014 Đọc:8 Download:0

I. QUY ĐỊNH CHUNG . 1. Thông tư này áp dụng đối với công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo quy định tại Điều 2 . Nghị định 187/2004/NĐCP và Quyết định 155
Thêm vào bộ sưu tập
123...