1 số giải pháp nhằm đẩy mạnh Marketing XK hàng dệt may của C.ty May Chiến Thắng

Upload: DawnSky.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 295|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục trang lời mở đầu. phần 1: lý luận chung i. khái niệm về hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 3 ii. vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với các doanh nghiệp 4 iii. các hình thức xuất khẩu chủ yếu 5 1. xuất khẩu trực tiếp 6 2. xuất khẩu uỷ thác 6 3. xuất khẩu gia công uỷ thác.

MỤC LỤC TRANG

Lời mở đầu.

Phần 1: Lý luận chung

I. Khái niệm về hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 3

II. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với các doanh nghiệp 4

III. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 5

1. Xuất khẩu trực tiếp 6

2. Xuất khẩu uỷ thác 6

3. Xuất khẩu gia công uỷ thác. 6

4. Buôn bán đối lưu 7

5. Xuất khẩu theo nghị định thư 7

6. Gia công quốc tế 7

7. Tái xuất khẩu 8

IV. Một số nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh xuất khẩu 8

1. Quan hệ kinh tế quốc tế 8

2. Các yếu tố về khoa học công nghệ 9

3. Nhân tố con người 9

4. Mạng lưới kinh doanh 10

5. Khả năng cơ sở vật chất 10

Phần 2: Hoạt động xuất khẩu ngành Dệt - May Việt Nam và Công ty

May Chiến Thắng

I. Hoạt động xuất khẩu ngành Dệt - May Việt Nam 11

1. Chiến lược xuất khẩu cho ngành Dệt - May Việt Nam. 11

2. Quá trình phát triển của ngành Dệt - May Việt Nam 12

3. Quy chế tối huệ quốc đối với ngành Dệt - May Việt Nam 14

4. Các cơ hội xuất khẩu cho ngành Dệt - May Việt Nam 14

5. Những thách thức đối với ngành Dệt - May Việt Nam 15

II. Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty May Chiến Thắng 17

1. Sự hình thành và phát triển của Công ty May Chiến Thắng 17

1.1 Sự hình thành 17

1.2 Cơ cấu tổ chức 18

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 18

2.1 Kho tàng nhà xưởng 18

2.2 Máy móc thiết bị. 19

2.3 Nguyên nhiên vật liệu 19

2.4 Vốn kinh doanh. 20

2.5 Sản phẩm chính. 21

3. Một số kết quả đạt được và những hạn chế của Công ty. 24

3.1 Kết quả đạt được

24 3.2 Hạn chế còn tồn tại 27

Phần 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chiến lược Marketing xuất

khẩu cho Công ty May ChiếnThắng

I. Định hướng chiến lược xuất khẩu của Công ty May Chiến Thắng

trong 5 năm tới (2001-2005) 30

1. Mục tiêu kế hoạch năm 2001. 30

2. Mục tiêu chiến lược xuất khẩu từ năm 2001-2005 30

II. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh chiến lược Marketing xuất khẩu

của Công ty May Chiến Thắng 32

1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm 32

2. Xây dựng chính sách giá cả phù hợp 33

3. Hợp lý hoá trong tiêu thụ sản phẩm 34

4. Đẩy mạnh các hoạt động khuyếch trương sản phẩm. 35

5. Thành lập bộ phận chức năng Marketing 35

Kết luận

Phụ lục

Phụ lục 1: Các loại máy móc thiết bị

Phụ lục 2: Các khách hàng chủ yếu

Phụ lục 3: Kết quả hoạt động kinh doanh

Phụ lục 4: Giá trị hàng gia công xuất khẩu trên các thị trường

Phụ lục 5: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2001

Tài liệu tham khảo

Mục lục bảng biểu

Biểu 1: Tốc độ tăng trưởng 13

Biểu 2: Sơ đồ tổ chức của Công ty May Chiến Thắng

Biểu 3: Biểu đồ so sánh hàng gia công và xuất khẩu trực tiếp 23

Biểu 4: Mô hình phòng XNK sau khi bổ sung bộ phận Marketing 37

Bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu của Công ty trong 2 năm 99-2000 20

Bảng 2: Tài sản của Công ty 20

Bảng 3: Giá trị xuất khẩu trên các thị trường 22

Bảng 4: Doanh thu các năm của Công ty 24

Bảng 5: Tiêu thụ sản phẩm may của Công ty 1998-2000 25

Bảng 6: Tình hình lợi nhuận của Công ty 1997-2000 28

Bảng 7: Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2001-2005 30

[Ẩn quảng cáo]