Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:Tâm lý học,trường:Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh