Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn ngành:pháp luật

Hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:72 Download:0

Hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các c . quan hành chính nhà n ớc ở địa ph ng là một trong những vấn đề có tính lý . luận
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:62 Download:0

Pháp luật trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp . kinh doanh xuất nhập khẩu được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Hải quan nm
Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện pháp luật về quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:66 Download:0

Nhận thức rõ vị trí và vai trò quan trọng của người phụ nữ trong xã . hội nên ngay từ khi nước nhà mới giành được độc lập, các quyền
Thêm vào bộ sưu tập

Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo ở tỉnh Bình Định hiện nay

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:57 Download:0

Quản lý xã hội bằng pháp luật là phng thức quản lý c bản của hầu . hết các Nhà nớc đng đại trên thế giới. Để quản lý xã hội, đòi hỏi mỗi . Nhà nớc phả
Thêm vào bộ sưu tập

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thực hiện chức năng quản lý kinh tế của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:72 Download:0

Quản lý hành chính của Chính phủ về kinh tế đang phân cấp mạnh cho . địa ph-ơng, giao quyền chủ động hơn nữa cho chính quyền địa ph-ơng. Vì . vậy, việc luật hóa
Thêm vào bộ sưu tập

Cơ sở lý luận đổi mới quản lý luật s ở Việt Nam hiện nay

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:52 Download:0

Trong thời gian qua, đội ng" luật s ở nớc ta ngày càng phát triển cả . về số lợng và chất lợng. Hoạt động luật s c"ng ngày càng đợc mở rộng . trong tất
Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước và một số kiến nghị

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:76 Download:0

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong . công cuộc đổi mới hiện nay là tiến tới xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã . hội chủ ngha
Thêm vào bộ sưu tập

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:52 Download:0

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu hội nhập là vấn đề mang tính tất yếu khách quan, kinh tế trí thức chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế thì vấn đề bảo hộ sở
Thêm vào bộ sưu tập

Pháp luật về đăng ký bất động sản ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:59 Download:0

Đăng ký bất động sản với ý nghĩa xác định bất động sản, xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản đã được triển khai tại việt Nam từ nhiều năm qua. tron
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Xác định quyền năng nhận tiền gửi và đề xuất ý kiến về pháp luật hiện hành về quyền năng này áp dụng đối với ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:82 Download:0

Trong các hình thức huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) thì hình thức huy động vốn bằng nhận tiền gửi là hình thức huy động vốn quan trọng và nó chiếm
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:104 Download:0

rong nền kinh tế thị trường, kinh doanh và rủi ro là hai yếu tố luôn đi kèm với nhau. Như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác, hoạt động ngân hàng là hoạt động
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Tìm hiểu pháp luật huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng và những đánh giá, nhận xét của tác giả về vấn đề nêu trên

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:76 Download:0

Trong nền kinh tế thị trường, phát hành giấy tờ có giá là giải pháp huy động vốn khá dễ dàng và thuận lợi của các tổ chức kinh tế nói chung, các TCTD nói riêng.
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Người thừa kế theo pháp luật không có quyền hưởng di sản

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:115 Download:0

Khi xã hội ngày càng phát triển thì những tranh chấp liên quan đến di sản thừa kế cũng phát sinh ngày càng nhiều, thậm chí nhiều người đã vì di sản thừa kế mà c
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: phân tích và trình bày những nội dung cơ bản của nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, ý nghĩa và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:137 Download:0

Hoạt động xét xử của Tòa án là hoạt động nhân danh quyền lực của Nhà nước để tuyên một bản án kết tội hay không kết tội bị cáo. Phán quyết của Tòa án ảnh hưởng
Thêm vào bộ sưu tập

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN CƠ SỞ PHÁP LÝ-THỰC TRẠNG-GIẢI PHÁP

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:90 Download:0

Pháp luật với tư cách là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nó luôn tác động và ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến các quan hệ xã hội nói chung và tới các đối tượng
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: PHÁP LUẬT VỀ THUẾ NHẬP KHẨU

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:130 Download:0

Xét về phương diện kinh tế, thuế NK được quan niệm là khoản đóng góp bằng tiền của tổ chức và cá nhân vào NSNN theo quy định của pháp luật, khi họ có hành vi NK
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Thực trạng ban hành văn bản pháp pháp luật khiếm khuyết- Một số nhận xét và kiến nghị

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:90 Download:0

Pháp luật, với chức năng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, định hướng sự phát triển của chúng theo hướng phù hợp với bản chất của Nhà nước, vì lợi ích chung và
Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: chức năng tổ chức, quản lí của nhà nước XHCN trong lĩnh vực kinh tế của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:112 Download:0

với những quan niệm về vai trò kinh tế của Nhà nước trên thế giới như đã nêu trên, có thể thấy cuộc tìm kiếm mô hình kinh tế hợp lí và chức năng đích thực của N
Thêm vào bộ sưu tập

Pháp luật ưu đãi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:88 Download:0

pháp luật ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý. Thực tế cho thấy cuộc sống của thương binh, người h
Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT

chuyên mục: pháp luật Trường: Ngày tạo:18/02/2014 Đọc:198 Download:3

Khái niệm về đầu tư theo hợp đồng BTO.. Theo K2- Đ2 Quy chế 78: hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) là hợp đồng được kí giữa cơ quan Nhà nước có
Thêm vào bộ sưu tập
12345...