Bài dự thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam – 80 năm, một chặng đường lịch sử

Upload: HaiDongPham.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 1762|Tải về: 2|Cấp: Đại học

bài dự thi tèm hiểu "công đoàn việt nam - 80 năm, một chặng đường lịch sử" ------***------- câu hỏi 1: đồng chí hãy cho biết, tổ chức công đoàn việt nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? do ai sáng lập? trả lời: đại hội v công đoàn việt nam (tháng 2 năm 1983) đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, n

BÀI DỰ THI TèM HIỂU

"CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM – 80 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ"

------***-------

 

 

Câu hỏi 1: Đồng chí hăy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? Do ai sáng lập?

 

Trả lời:

 

Đại hội V Công đoàn Việt Nam (tháng 2 năm 1983) đă quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ làm ngày truyền thống của Công đoàn Việt Nam. Quá tŕnh h́nh thành và ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) - lănh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.

Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, Bỏc đó nghiên cứu h́nh thức tổ chức Công đoàn ở các nước tư bản, thuộc địa và nửa thuộc địa. Từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn, đặt cơ sở lư luận và h́nh thức tổ chức cho Công đoàn Việt Nam.

Trong tác phẩm "Đường Kỏch mệnh”, Bác viết: "Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm t́nh, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ ǵn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới" .

Có thể núi, trờn bước đường đi tới chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và thành lập các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, lănh tụ Nguyễn Ái Quốc đă quan tâm rất sớm đến tổ chức quần chúng của giai cấp công nhân. Quá tŕnh Người chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập một chính Đảng vô sản cũng là quá tŕnh Người xây dựng cơ sở lư luận  và biện pháp tổ chức Công đoàn Cách mạng.

 

Đ/c TễN ĐỨC THẮNG
          Người sáng lập tổ chức Công hội Đỏ Ba Son

Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cỏc khoỏ I, III

 

 

Từ năm 1925 đến 1928, nhiều Công hội bí mật đă h́nh thành do sự hoạt động mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt từ năm 1928, khi kỳ bộ Bắc kỳ của Việt Nam Cách mạng Thanh niên đồng chí Hội chủ trương thực hiện "Vô sản hoỏ" thỡ phong trào đấu tranh  của công nhân Việt Nam ngày càng sôi nổi, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức công hội lên một bước mới cả về h́nh thức lẫn nội dung hoạt động.

 

Đ/c NGUYỄN ĐỨC CẢNH
          Uỷ viên Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng, Chủ tịch Công hội Đỏ Bắc kỳ

 

 

Năm 1929 là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động công hội ở nước ta phát triển sôi nổi nhất, đặc biệt là ở miền Bắc. Các cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra liên tục ở nhiều xí nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất hành động giữa các cuộc đấu tranh ở xí nghiệp này với xí nghiệp khác trong cùng một địa phương và giữa địa phương này với địa phương khác trong toàn xứ.

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và tổ chức công hội đ̣i hỏi phải có một tổ chức Mác xít, một Đảng thực sự Cách mạng của giai cấp công nhân có khả năng tập hợp, lănh đạo công nhân đấu tranh giành độc lập tự do. Tháng 3/1929, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội. Tiếp đến, ngày 17/6/1929, Đông Dương cộng sản Đảng ra đời. Đông Dương Cộng sản Đảng giao cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên lâm thời phụ trách công tác công vận của Đảng triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929 tại nhà số 15, phố Hàng Nón, Hà Nội. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ.

Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể Cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ư chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động. Chớnh vỡ ư nghĩa đó, theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ chính trị TW Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 28/7/1929 là ngày truyền thống của Công đoàn Việt Nam.

 

 

 

Câu hỏi 2: Đồng chí hăy cho biết từ khi thành lập đến nay Công đoàn Việt Nam đă trải qua mấy kỳ Đại hội? Mục tiêu, ư nghĩa của các kỳ Đại hội?

 

Trả lời:

 

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đă trải qua 10 kỳ Đại hội.

- Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam:  đă họp từ ngày 1 đến ngày 15/1/1950 tại xă Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thỏi Nguyờn, chiến khu Việt Bắc. Tham dự có gần 200 đại biểu của giai cấp công nhân Việt Nam. Đại hội đă bầu Đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư kư.

 

Đ/c HOÀNG QUỐC VIỆT
             Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cỏc khoỏ I,II,III

 

 

* Mục tiêu của Đại hội là: “Động viên công nhân viên chức cả nước, nhất là công nhân ngành Quân giới sản xuất nhiều vũ khí, khí tài phục vụ cho kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi”.

 * Ư nghĩa: Sự kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ Nhất tháng 01/1950 đánh dấu bước trưởng thành to lớn của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Những văn kiện được Đại hội thông qua là sự vận dụng đúng đắn, cụ thể và sáng tạo đường lối cách mạng của Đảng vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, là điều kiện thuận lợi cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn hoàn thành những nhiệm vụ mới của cuộc kháng chiến và mở ra một thời kỳ mới của công tác Công đoàn ở Việt Nam. Đại hội đă giải quyết những vấn đề lớn trong  thống nhất nhận thức và hành động, sửa đổi Điều lệ Công đoàn, bầu cử chính thức Ban Chấp hành. Đại hội lấy việc thi đua ái quốc làm trọng tâm công tác

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II đă họp: từ ngày 23 đến ngày 27/2/1961 tại Trường Thương nghiệp, Thủ đô Hà Nội. Tham dự có 752 đại biểu. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư kư.

* Mục tiêu của Đại hội là: “Động viên cán bộ, công nhân, viên chức thi đua lao động sản xuất, xây dựng CNXH ở miền Bắc, với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai v́ miền Nam ruột thịt” góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà”.

 * Ư nghĩa: Lần đầu tiên trong lịch sử, Đại hội Công đoàn Việt Nam họp ở Thủ đô Hà Nội, trong bầu không khí hoà b́nh. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử, Đại hội Công đoàn Việt Nam cú các đoàn đại biểu quốc tế được mời và Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự. Đại hội đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam. Đại hội là cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn nhằm đưa đường lối của Đảng vào quần chúng công nhân viên chức. Những vấn đề mà Đại hội quyết định là những vấn đề quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân ta.

- Đại hội lần thứ III Công đoàn Việt Nam: đă họp từ ngày 11 đến ngày 14/2/1974 tại Hội trường Ba Đ́nh, Thủ đô Hà Nội. Về dự có 600 đại biểu thay mặt cho hơn 1 triệu đoàn viên Công đoàn trong cả nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đại hội bầu đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà làm Chủ tịch danh dự. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Mục tiêu Đại hội là: “Động viên sức người, sức của chi viện cho chiến trường, tất cả để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”.

* Ư nghĩa: Đại hội lần thứ III Công đoàn Việt Nam được tiến hành trong lúc ở nước ta cũng như ở trên khắp năm châu đang diễn ra những chuyển biến lớn lao có lợi cho phong trào cách mạng của nhân dân các nước.

Đại hội là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước. Đại hội tiêu biểu cho ư chí của hàng triệu người lao động làm chủ tập thể quyết tâm biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sản xuất và chiến đấu thời kỳ chống Mỹ cưỳ nước thành phong trào sôi nổi thi đua lao động, sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xă hội ở miền Bắc; đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ IV:  đă họp từ ngày 8 đến ngày 11/5/1978 tại Hội trường Ba Đ́nh, Thủ đô Hà Nội. Về dự có 926 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đoàn viên Công đoàn thuộc 39 Liên hiệp Công đoàn địa phương, 18 Công đoàn ngành Trung ương trong cả nước.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

 

Đại hội đă bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh ( sau này là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ) làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kư.

 

Đ/c NGUYỄN VĂN LINH
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt
Nam khoá IV

 

* Mục tiêu Đại hội là: “Động viên giai cấp công nhân và những người lao động khác thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá trong cả nước”.

* Ư nghĩa: Là Đại hội phát huy quyền làm chủ tập thể và ư chí tự lực tự cường của những người lao động chân tay và lao động trí óc đang hăng say lao động, tiến công nhằm xoá bỏ nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa giàu mạnh, có đời sống văn minh, hạnh phúc.

Đại hội là h́nh ảnh đẹp đẽ của đội ngũ giai cấp công nhân thống nhất, của tổ chức công đoàn thống nhất, trong nước Việt Nam thống nhất, thành quả của ngót nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân ta.

Đây là sự kiện chính trị có ư nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu một phong trào cách mạng mới có sức lôi cuốn đông đảo công nhân viên chức và quần chúng nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hăng hái làm việc, thi đua lao động sản xuất và công tác.

- Đại hội lần thứ V Công đoàn Việt Nam:  tiến hành từ ngày 16 đến ngày 18/11/1983 tại Hội trường Ba Đ́nh, Thủ đô Hà Nội. Về dự có 949 đại biểu thay mặt cho gần 4 triệu đoàn viên Công đoàn trong cả nước. Đại hội nhất trí lấy ngày 28/7/1929 ngày thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ là ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

[Ẩn quảng cáo]