Bài giải các bài tập về quyền chọn

Upload: HacknNho.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 4721|Tải về: 8|Cấp: Đại học

câu 1 - định giá quyền chọn theo công thức cân bằng call-put giả sử có thông tin sau đây về cổ phiếu kil và hai quyền mua/bán kil : • giá kil : 333.20€ • thời gian hiệu lực của quyền mua kil (call) và quyền bán kill (put) : 12 ngày • giá thực hiện (strike) của call và put : 330€ • phí

Câu 1 - Định giá quyền chọn theo công thức cân bằng Call-Put

Giả sử có thông tin sau đây về cổ phiếu KIL và hai quyền mua/bán KIL :

• giá KIL : 333.20€

• thời gian hiệu lực của quyền mua KIL (call) và quyền bán KILL (put) : 12 ngày

• giá thực hiện (strike) của call và put : 330€

• phí call : 6.9€

• phí put : 2.5€

• lãi suất phi rủi ro : 3.6%

• phương sai (Variance) của mức sinh lời của KIL : 4%/năm

(i) Dùng mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes, tính giá trị lý thuyết của quyền mua.

(ii) Nhắc lại công thức cân bằng Call-Put (Call-Put Parity).

[Ẩn quảng cáo]