/ 16

bài tập lớn luật dân sự module 1 Một số vấn đề về di chúc bằng văn bản

Upload: HienVo.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 699|Tải về: 6|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lụca. lời mở đầu 2b. nội dung 2i. một số vấn đề chung về thừa kế 21. khái niệm thừa kế 22. người thừa kế 33. di sản thừa kế 44. thời điểm mở thừa kế. địa điểm mở thừa kế .55.thời hiệu khởi kiện thừa kế 6ii. một số vấn đề về thừa kế theo di chúc bằng văn bản 71. một số vấn đề chung về di chúc bằng văn bản 72. chứng thực di chúc 93. di chúc bằng văn bản có người làm chứng 124. di chúc bằng văn bản không có người làm chứng 135. các vấn đề về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc 15c. kết luận 16a. lời mở đầu.chế định về quyền thừa kế là một trong những chế định quan trọng của bộ luật dân sự việt nam 2005 nói riêng và luật dân sự việt nam nói chung. đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, những vấn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.