Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài tập lớn mạng số liệu Mạng ngang hàng P2P

Cấp:Đại học|Lượt xem:947|Tải về:1|Số trang:10 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

i.tổng quan về mạng ngang hàng 1.giới thiệu: [*]mạng ngang hàng (peer-to-peer – p2p) bắt đầu xuất hiện từ 1999 và đã thu hút sự quan tâm của giới cntt trong nhữ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.