/ 9

Bài toán cái túi

Upload: ThanhNam.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1427|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục [url="/#_toc310210418"]giới thiệu : 3 [url="/#_toc310210419"]chương i : bài toán cái túi 4 [url="/#_toc310210420"]1.1 giới thiệu. 4 [url="/#_toc310210421"]1.2 bài toán cái túi dạng 0-1. 4 [url="/#_toc310210422"]1.3 bài toán cái túi dạng phân số. 5 [url="/#_toc310210423"]chương 2: giải bài toán cái túi bằng thuật toán trực tiếp (brute-force) 5 [url="/#_toc310210424"]chương 3: giải bài toán cái túi bằng thuật toán tham lam 5 [url="/#_toc310210425"]3.1 greedy 1. 5 [url="/#_toc310210426"]3.2 greedy 2. 5 [url="/#_toc310210427"]3.3 greedy 3. 5 [url="/#_toc310210428"]3.4 greedy 4. 5 [url="/#_toc310210429"]3.5 thực hiện bài toán cái túi theo greedy 3 bằng c++. 6 [url="/#_toc310210430"]chương iv: giải bài toán cái túi bằng thuật toán quy hoạch động. 7 [url="/#_toc310210431"]4.1 mô tả: 7 [url="/#_toc310210432"]4.2 nhận xét: 8 [url="/#_toc310210433"]tài liệu tham khảo chính: 9 [font=&quot] giới thiệu : báo cáo này sẽ trình bày về các thuật toán giải quyết bài...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.