Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bài toán vận tải và bài toán vận tải mở rộng

Cấp:Đại học|Lượt xem:1227|Tải về:0|Số trang:81 | Ngày upload:16/07/2012

lời mở đầu cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các bài toán tối ưu xuất hiện ngày càng nhiều và tính phức tạp của chúng ngày càng lớn. phạm vi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.