/ 6

Bài viết: XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Upload: NguyenDuyQuyet.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 243|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Trong đời sống xã hội, con người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa trong đó họ sống, nó bao gồm những giá trị, niềm tin,và những hành vi mong đợi.Cũng như xã hội, một tổ chức cũng có một nền văn hóa riêng gọi là văn hóa tổ chức, đó là một yếu tố rất quan trọng mà nhà quản lý cần xây dựng và duy trì để

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]