/ 67

Bản cáo bạch công ty Cổ phần vận tải xăng dầu vipco

Upload: DongTrinh.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 1082|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục i. những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch 3 1. tổ chức niêm yết 3 2. tổ chức tư vấn 3 ii. các khái niệm 3 iii. tình hình và đặc điểm của tổ chức niêm yết 4 1. tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 4 2. cơ cấu tổ chức công ty 8 3. cơ cấu bộ máy quản lý công ty 12 4. danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 14 5. danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết 14 6. hoạt động kinh doanh 15 7. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất 29 8. vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 30 9....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.