Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bản chất của pháp luật, đặc trưng cơ bản của pháp luật ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:24175|Tải về:3|Số trang:28 | Ngày upload:29/11/2011

1. bản chất vị trí thuộc nn trong xã hội có yêu cầu a. bản chất nn * bản chất yêu cầu: nn sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp cho nên bao giê nó cũng ma

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.