Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan nhà nước. Thực trạng và giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:327|Tải về:2|Số trang:56 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

chương i một số vấn đề lý luận chung về văn bản quy phạm pháp luật 1.1. khái niệm văn bản quy phạm pháp luật nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội ra

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.