/ 30

Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

Upload: BunCha.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 574|Tải về: 2|Cấp: Đại học

a. đặt vấn đề nghị quyết trung ương 5 của đảng đã xác định "xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". phát huy truyền thống văn hoỏ dân tộc, dưới sự lãnh đạo của đảng, là nhân lên sức mạnh của nhõn dân ta để vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng và phát triển k

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]