/ 31

Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

Upload: BunCha.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 503|Tải về: 2|Cấp: Đại học

a. đặt vấn đề nghị quyết trung ương 5 của đảng đã xác định "xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". phát huy truyền thống văn hoỏ dân tộc, dưới sự lãnh đạo của đảng, là nhân lên sức mạnh của nhõn dân ta để vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo ra thế và lực mới. cùng với quá trình dựng nước và giữ nước, nền văn hoá việt nam đã hình thành và phát triển. bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cường, nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn bản sắc của dân tộc, chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.