Báo cáo thực tập cơ sở ngành kinh tế

Upload: ThuHaNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1459|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lụctiêu đề: báo cáo thực tập cơ sở ngành kinh tế mục lục 1. công tác tổ chức quản lý của công ty 1.1 lịch sử hình thành và phát triển của 1.2 nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của 1.3 cơ cấu tổ chức quản lý 1.3.1 sơ đồ khối về cơ cấu bộ

MỤC LỤC

TIÊU ĐỀ: BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ

Mục lục

1. Công tác tổ chức quản lý của Công ty

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của

1.2 Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của

1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý

1.3.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy tổ chức

1.3.2 Chức năng quền hạn ,nhiệm vụ của từng bộ phận

1.4 Tổ chức và hoạch toán kế toán

1.4.1 Tổ chức mô hình và bộ máy kế toán

1.4.2 Tổ chức hệ thống chứng từ

1.4.3 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán

1.4.4 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

1.5 Tổ chức sản xuất kinh doanh

2. Tiêu thụ sản phẩm, lao đông tiền lương và tài chính

2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm và chính sách makerting

2.1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm

2.1.2 Chính sách sản phẩm-thị trường

2.1.3 Chính sách giá

2.1.4 Chính sách phân phối

2.1.5 Chính sách xúc tiến bán

2.1.6 Công tác thu thập thong tin

2.1.7 Đối thủ cạnh tranh

2.2 Công tác tổ chức quản lý lao động tiền lương

2.2.1 Cơ cấu lao động

2.2.2 Tuyển và đào tạo lao động

2.2.3 Tổng quỹ lương và tiền lương bình quân

2.2.4 Các hình thức trả lương

2.2.5 Định mức lao động

2.2.6 Năng suất lao động

2.3 Những vấn đề tài chính

2.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính

2.3.2 Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng

3. Đánh giá chung và các đề xuất hoàn thiện

3.1 Đánh giá chung

3.1.1 Những ưu điểm

3.1.2 Những hạn chế

3.2 Các đề xuất hoàn thiện

3.2.1 Ý tưởng

3.2.2 Phương hướng

3.2.3 Biện pháp

Phụ lục

[Ẩn quảng cáo]