/ 56

Báo cáo thực tập tại công ty Dệt Vĩnh Phú.

Upload: NguyenThiThuHang.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1738|Tải về: 10|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu ..... 3 phần i: khái quát về công ty dệt vĩnh phó. ..... 4 1.1 lịch sử hình thành và phát triển ..... 4 1.2 chức năng nhiệm vụ của công ty ..... 5 1.3 quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở công ty dệt vĩnh phú ..... 5 1.4 đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty dệt vĩnh phó .. 6 1.4.1 đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty ..... 6 1.4.2 đặc điểm tổ chức quản lý của công ty ..... 7 phần ii: tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của công ty dệt vĩnh phú 2.1 tổ chức bộ máy kế toán của công ty..... .11 2.2 tổ chức bộ sổ kế toán của công ty ..... 12 2.2.1 quy định chung về hạch toán kế toán tại công ty dệt vĩnh phú ..... 12 2.2.2...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.