Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tại công ty Dệt Vĩnh Phú.

Cấp:Đại học|Lượt xem:1744|Tải về:10|Số trang:56 | Ngày upload:22/11/2011

mục lục lời nói đầu ..... 3 phần i: khái quát về công ty dệt vĩnh phó. ..... 4 1.1 lịch sử hình thành và phát triển ..... 4 1.2 chức năng nhiệm vụ của công ty .

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.