Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:871|Tải về:3|Số trang:97 | Ngày upload:29/11/2011

đề tài : một sè ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - hà nội. phần mét cơ sở lý luận hạch toá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.