Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp xây lắp điện

Cấp:Đại học|Lượt xem:379|Tải về:1|Số trang:61 | Ngày upload:16/07/2012

mục lục môc lôc 1 lêi më (r)çu 4 phçn i : t×m hióu chung vò xý nghiöp 6 i. lþch sö h×nh thµnh vµ ph¸t trión cña xý nghiöp x(c)y l3/4p 6 1. lþch sö h×nh thµnh vµ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.