/ 61

Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp xây lắp điện

Upload: DuctrungPhamnguyen.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 552|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục môc lôc 1 lêi më (r)çu 4 phçn i : t×m hióu chung vò xý nghiöp 6 i. lþch sö h×nh thµnh vµ ph¸t trión cña xý nghiöp x(c)y l3/4p 6 1. lþch sö h×nh thµnh vµ ph¸t trión cña xý nghiöp: 6 2. chøc n¨ng vµ nhiöm vô cña xý nghiöp: 7 ii. §æc (r)ióm tæ chøc kinh doanh, mèi quan hö nhiöm vô -chøc n¨ng cñ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]