Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp xây lắp điện

mục lục môc lôc 1 lêi më (r)çu 4 phçn i : t×m hióu chung vò xý nghiöp 6 i. lþch sö h×nh thµnh vµ ph¸t trión cña xý nghiöp x(c)y l3/4p 6 1. lþch sö h×nh thµnh vµ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:285|Tải về:0|Số trang:61

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: