/ 61

Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp xây lắp điện

Upload: DuctrungPhamnguyen.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 375|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục môc lôc 1 lêi më (r)çu 4 phçn i : t×m hióu chung vò xý nghiöp 6 i. lþch sö h×nh thµnh vµ ph¸t trión cña xý nghiöp x(c)y l3/4p 6 1. lþch sö h×nh thµnh vµ ph¸t trión cña xý nghiöp: 6 2. chøc n¨ng vµ nhiöm vô cña xý nghiöp: 7 ii. §æc (r)ióm tæ chøc kinh doanh, mèi quan hö nhiöm vô -chøc n¨ng cña c¸c bé phën trong xý nghiöp 10 1. c¸c b­íc t¸c nghiöp : 10 2. ho¹t (r)éng tæ chøc kinh doanh: 11 iii. §æc (r)ióm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: 13 1. chøc n¨ng vµ nhiöm vô cña ban gi¸m (r)èc: 16 1.1. gi¸m (r)èc : 16 1.2. phã gi¸m (r)èc : 16 2. chøc n¨ng vµ nhiöm vô cña c¸c phßng ban: 16 2.1. phßng hµnh chýnh: 17 2.2. phßng kõ ho¹ch: 17 2.3. phßng tæ chøc lao (r)éng tiòn l­¬ng : 18 2.4. phßng kü thuët:...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.