Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Kế toán

Cấp:Đại học|Lượt xem:826|Tải về:7|Số trang:79 | Ngày upload:04/03/2012

phần i: đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty i.đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.