Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

báo cao tổng hợp Tại Công ty gạch ốp lát VIGlACERA Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:377|Tải về:1|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục lời nói đầu 1chương i: tổng quan về công ty: 21.công ty gạch ốp lát viglacera hà nội 22. quá trình hình thành và phát triển của công ty: 23. cơ cấu tổ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY: 2

1.Công ty gạch ốp lát VIGlACERA Hà Nội 2

2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 2

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 4

3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 4

3.2. Nhiệm vụ chức năng các phòng ban 5

3.3. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Công ty 10

3.3.1. Chức năng của Công ty quy định trong điều lệ 10

3.3.2. Nhiệm vụ của Công ty 10

4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 11

4.1. Đặc điểm về lao động 11

4.2.Đặc điểm về máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất 14

4.3. Đặc điểm về thị trường 16

4.3.1. Thị trường trong nước 16

4.3.2. Thị trường nước ngoài 16

4.4. Đặc điểm về khách hàng 17

CHƯƠNG II . THỰC TRẠNG HOẠT ĐẪNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY 18

1. Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội 19

2. Thực trạng chính sách giá của Công ty 21

3. Thực trạng kênh phân phối và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm Công ty 22

4.đánh giá hoạt động sẩn xuất kinh doanh 25

4.1. Những thành tích đã đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty 25

4.2.Những hạn chế 26

4.3.Những tồn đọng cần khắc phục trong công tác tiêu thụ sản phẩm 28

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG NHƯNG NĂM TỚI 30

1. Cơ hội , thách thức đối với công ty 30

2. Định hướng phát triển của công ty khi Việt Nam ra nhập WTO 30

KẾT LUẬN 32

Tag: công ty sơn tổng hợp hà nội, gạch gốm ốp lát, công ty thực phẩm hà nội, công ty dệt may hà nội, công ty sứ thanh trì hà nội, công ty thuỷ tinh hà nội, công ty cơ khí hà nội, tổng công ty thương mại hà nộ, xuất khẩu đá ốp lát,