Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo tổng hợp tại Nhà máy Rượu Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:821|Tải về:0|Số trang:25 | Ngày upload:29/11/2011

i- giới thiệu về công ty rượu hà nội i- giíi thiöu vò c"ng ty r­îu hµ néi 1- quá trình hình thành phát triển của công ty rượu hà nội: nhà máy rượu hà nội được h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.