Báo cáo tốt nghiệp kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Duy Thanh Cần Thơ

Upload: NguyenSong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1635|Tải về: 6|Cấp: Đại học

[font=times new roman]lời mở đầu lời mở đầu[font=times new roman]1. lý do chọn đề tài[font=times new roman]kể từ khi nước ta gia nhập wto đến nay,việt nam đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn.thị trường dường như trở nên sôi động hơn, hoạt động sản xuất kinh doanh nhộn nhịp hơn, đặc biệt

LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU1. Lý Do Chọn Đề TàiKể từ khi nước ta gia nhập WTO đến nay,Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn.Thị trường dường như trở nên sôi động hơn, hoạt động sản xuất kinh doanh nhộn nhịp hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng nóng hẳn lên Bên cạnh cánh cửa thuân lợi, chúng ta cũng phải đối đầu với những khó khăn, thử thách không kém, nhất là về cạnh tranh Trong một xã hội đang từng giờ thay đổi như thế này thì việc xác định mặt hàng sản xuất kinh doanh ở các Doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp thương mại nói riêng là hết sức quan trọng và khó khăn, hơn thế nữa là làm sao để nó có thể đến tay người tiêu dùng và được họ chấp nhận thì càng khó khăn hơn rất nhiều, song song đó cũng cần phải tiết kiệm tối đa các khoản chi phí vì đây là những vấn đề quyết định trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như là sự tồn tại của họ trên thị trường.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó đó, nên trong số các phần kế toán được học tập và khảo sát thực tế, tôi quyết định chọn đề tài: “ Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh” tại Doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh để làm cơ sở nghiên cứu của mình.2. Mục Đích Nghiên Cứu: Thông qua việc nghiên cứu đề tài này cho thấy được tầm quan trọng của việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh, cách thức kinh doanh làm sao để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp.3.Phạm Vi Nghiên Cứu:Do thời gian thực tập và kiến thức có hạn nên đề tài chỉ tập trung đi vào hạch toán phần mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh trong tháng 4 năm 2010.4. Phương Pháp Nghiên Cứu:Bài báo cáo có sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: thống kê, phân tích, so sánh MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Lý Do Chọn Đề Tài 1

2. Mục Đích Nghiên Cứu: 1

3.Phạm Vi Nghiên Cứu: 1

4. Phương Pháp Nghiên Cứu: 1

5. Kết Cấu Nội Dung Nghiên Cứu: 2

Phần 1: Giới Thiệu Chung Về Doanh Nghiệp. 2

1.1 Tổng Quan Về Doanh Nghiệp. 2

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 2

1.1.2 Cơ cấu tổ chức. 3

1.1.2.1 Loại hình Doanh Nghiệp. 3

1.1.2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 3

1.1.2.3 Nhiệm vụ của các bộ phận. 4

1.1.3 Những thuận lợi và khó khăn. 4

1.1.3.1 Những thuận lợi: 4

1.1.3.2 Những khó khăn: 5

1.2 Tổ Chức Quản Lý Sản Xuất Kinh Doanh. 5

1.2.1 Sơ đồ thể hiện quy mô hoạt động của doanh nghiệp. 5

1.2.2 Lĩnh vực và hình thức hoạt động. 5

1.2.2.1 Lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh. 5

1.2.2.2 Hình thöùc hoaït ñoäng kinh doanh: 5

1.3 Tổ Chức Công Tác Kế Toán. 5

1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 5

1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 6

1.3.3 Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận. 7

1.3.4 Hình thức sổ kế toán áp dụng. 8

1.3.5 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán. 9

1.3.5.1 Tổ chức sử dụng tài khoản kế toán. 9

1.3.5.2 Tổ chức sử dụng chế độ chứng từ kế toán. 9

1.3.5.3 Toå chöùc söû duïng cheá ñoä soå saùch keá toaùn: 10

1.3.5.4 Toå chöùc söû duïng baùo caùo keá toaùn: 10

1.3.5.6 Toå chöùc trang bò caùc phöông tieän coâng ngheä phuïc vuï coâng taùc keá toaùn: 10

Phần 2: Cơ Sở Lý Luận. 11

2.1 Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa. 11

2.1.1 Những vấn đề chung về mua bán hàng hóa. 11

2.1.1.1 Các khái niệm 11

2.1.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu: 11

2.1.1.3 Các phương thức mua bán hàng hóa. 12

2.1.1.4 Các phương pháp tính giá hàng hóa. 14

2.1.1.5 Phương pháp hạch toán chi thu mua hàng hóa: 16

2.1.2 Chứng từ sử dụng. 16

2.1.2.1 Mua hàng: 16

2.1.2.2 Bán hàng: 17

2.1.3 Sổ kế toán chi tiết 17

2.1.4 Kế toán chi tiết mua bán hàng hóa. 18

2.1.5 Kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa. 20

2.1.1.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa. 27

2.1.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa. 27

2.2 Kế Toán Chi Phí Bán Hàng Và Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiêp. 28

2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng. 28

2.2.1.1 Nội dung kế toán. 28

2.2.1.2 Chứng từ sử dụng: 28

2.2.1.3 Kế toán chi tiết: 29

2.2.1.4 Kế toán tổng hợp. 29

2.2.1.5 Sơ đồ kế toán tài khoản 641. 30

2.2.2 Kế toán chi phí quản lý Doanh Nghiệp. 31

2.2.2.1 Nội dung kế toán. 31

2.2.2.2 Chứng từ kế toán. 31

2.2.2.3 Kế toán chi tiết: 31

2.2.2.4 Kế toán tổng hợp: 32

2.2.2.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp: 33

2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính. 34

2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 34

* Nội dung kế toán. 34

* Chứng từ sử dụng: 34

*Tài khoản kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 35

2.3.2 Kế toán chi phí tài chính: 35

* Nội dung kế toán: 35

* Tài khoản kế toán 36

2.4 Kế Toán Thu Nhập Khác Và Chi Phí Khác. 37

2.4.1 Khái niệm 37

2.4.2 Kế toán thu nhập khác. 37

* Nội dung kế toán: 37

* Chứng từ kế toán được sử dụng: 37

* Tài khoản kế toán thu nhập khác. 38

2.4.3 Kế toán chi phí khác. 38

*Nội dung kế toán: 38

* Chứng từ kế toán được sử dụng: 38

*Tài khoản kế toán sử dụng. 39

2.5 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh. 39

2.5.1 Các vấn đề chung về xác định kết quả kinh doanh. 39

2.5.2 Tài khoản kế toán: 41

2.5.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh. 42

Phần 3: Thực Trạng Tại Đơn Vị Thực Tập. 43

3.1 Kế Toán Chi Tiết 43

3.1.1 Kế toán mua bán hàng hóa. 43

3.1.1.1 Phương pháp tính giá hàng hóa: 43

3.1.1.2 Lập chứng từ. 44

* Chứng từ mua hàng. 44

* Chứng từ bán hàng: 59

3.1.1.3 Sổ (thẻ) chi tiết tình hình mua bán hàng hóa. 74

3.1.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 100

3.1.2.1 Nội dung. 100

*Chi phí quản lý doanh nghiệp: 100

*Chi phí bán hàng: 100

3.1.2.2 Lập chứng từ. 101

*Chi phí quản lý doanh nghiệp. 101

* Chi phí bán hàng: 109

3.1.2.3 Sổ chi tiết 114

*Chi phi quản lý DN 114

*Chi phi bán hàng. 115

3.1.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 116

3.2 Kế Toán Tổng Hợp. 118

3.2.1 Sổ nhật ký chung: 118

3.2.2 Sổ cái các tài khoản. 121

Phần 4: Phân Tích, Đánh Giá Và Giải Pháp. 129

4.1 Phân Tích. 129

4.1.1 So sánh giữa báo cáo kết quả bán hàng tháng 04 so với tháng 3 năm 2010. 129

4.1.1.1 Tài liệu phân tích. 129

4.1.1.2 Bảng phân tích. 131

4.1.1.3 Nhận xét 131

4.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận. 132

4.1.2.1 Tài liệu phân tích: 132

4.1.2.2 Bảng phân tích. 134

4.1.2.3 Nhận xét: 135

4.1.3 Phân tích mối quan hệ của từng mặt hàng trong tổng các mặt hàng. 136

4.1.3.1 Tài liệu phân tích: 136

4.1.3.2 Bảng phân tích: 137

4.1.3. 3 Nhận xét: 139

4.2 Đánh giá về doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh. 140

Đánh giá sự khác nhau giữa kiến thức đã học và tiếp xúc thực tế: 140

Đánh giá chung về doanh nghiệp tư nhân Duy Thanh: 140

4.3 Giải pháp – kiến nghị: 141

KẾT LUẬN 142

[Ẩn quảng cáo]