/ 17

Bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều ở cán bộ ta, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 12543|Tải về: 39|Cấp: Đại học

i. quan điểm mácxít về thực tiễn và mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn 1/ phạm trù thực tiễn kế thừa những yếu tố hợp lý và khắc phục những thiếu sót trong quan điểm của các nhà triết học trước mình về thực tiễn, mác và ăngghen đã đem lại một quan niệm đúng đắn, khoa học về thực tiễn v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]