Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều ở cán bộ ta, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

Cấp:Đại học|Lượt xem:11791|Tải về:31|Số trang:17 | Ngày upload:04/12/2011

i. quan điểm mácxít về thực tiễn và mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn 1/ phạm trù thực tiễn kế thừa những yếu tố hợp lý và khắc phục những thiếu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.