Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở một số trường THPT tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay (2006 – 2010)

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:420|Tải về:1|Số trang:115 | Ngày upload:16/07/2012

mở đầu 1. lý do chọn đề tài đại hội đảng toàn quốc lần thứ x đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.