Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN NHÀ NƯỚC –PHÁP LUẬT VÀ QLHCNN

Cấp:Đại học|Lượt xem:2783|Tải về:2|Số trang:7 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề bài : khi chủ tịch nước công bố lệnh khẩn cấp trong tình trạng cả nước có chiến tranh. ở đơn vị cơ sở xã, phường, thị trấn nơi đồng chí công tác hãy xây dựn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.