Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bội chi ngân sách nhà nước và biện pháp khắc phục

Cấp:Đại học|Lượt xem:2007|Tải về:4|Số trang:9 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

xử lý bội chi ngân sách nhà nước (nsnn) là một vấn đề nhạy cảm, bởi nó không chỉ tác động trước mắt đối với nền kinh tế mà còn tác động đến sự phát triển bền vữ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.