Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

.Các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN.

Cấp:Đại học|Lượt xem:3941|Tải về:2|Số trang:31 | Ngày upload:06/04/2012

mục lục lời mở đầu 2 nội dung chính 3 1. tính tất yếu khách quan vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế 3 1.1. nhà nước và chức năng của nhà nướ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.