/ 26

Các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng

Upload: LiGiangLi.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 477|Tải về: 0|Cấp: Đại học

a.phần mở đầu. * tính cấp thiết của đề tài * mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài o mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu o ý nghĩa * đối tượng và phạm vi nghiên cứu * phương pháp nghiên cứu * kết cấu của đề tài chương i : những lý luận cơ bản về du lịch bền vững chương ii : thực trạng các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở vườn quốc gia phong nha-kẻ bàng. chương iii : phương hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở vườn quốc gia phong nha-kẻ bàng. b. nội dung chương i: những lý luận cơ bản về điều kiện để phát triển du lịch bền vững. 1.1 các khái niệm cơ bản về du lịch bền vững 1.1.1 khái niệm và đặc điểm của du lịch bền vững 1.1.1.1 khái niệm 1.1.12 đặc điểm 1.1.2...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.