Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng

Cấp:Đại học|Lượt xem:483|Tải về:0|Số trang:26 | Ngày upload:19/03/2012

a.phần mở đầu. * tính cấp thiết của đề tài * mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài o mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu o ý nghĩa * đối tượng và phạm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.