Các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành chè ở Việt Nam

Upload: HacknNho.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 315|Tải về: 2|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục chương i: vai trò và vị trí của ngành chè trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở việt nam. 3 i. vị trí ngành chè trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở việt nam. 2 1. đặc điểm của cây chè. 3 2. vai trò của ngành sản xuất chè ở việt nam. 5 ii. các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất

MỤC LỤC

Chương I: Vai trò và vị trí của ngành chè trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam. 3

I. Vị trí ngành chè trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam. 2

1. Đặc điểm của cây chè. 3

2. Vai trò của ngành sản xuất chè ở Việt Nam. 5

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất chè ở Việt Nam và ở các nước trên thế giới. 9

1. Về yếu tố điều kiện tự nhiên. 9

2. Về yếu tố khoa học kỹ thuật. 9

3. Về yếu tố vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng. 10

4. Về yếu tố chính sách hỗ trợ. 11

5. Về yếu tố lao động. 11

III. Đặc điểm thị trường chè Việt nam và một số nước trên thế giới. 12

1. Thị trường chè Việt Nam. 12

2. Thị trường chè thế giới. 13

IV. Một số tổ chức trong ngành Chè Việt Nam. 17

1. Hiệp hội chè Việt nam. 17

2. Tổng công ty chè Việt Nam. 18

3. Các công ty chè trong cả nước. 21

Chương II: Thực trạng phát triển sản xuất ngành chè Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. 22

I. Thực trạng vùng nguyên liệu chè. 22

1. tình hình phân bố. 22

2. diện tích chè Việt Nam. 25

3. Thực trạng sản lượng chè Việt Nam. 28

II. Thực trạng ngành chế biến chè Việt Nam. 29

1. Xét về quy mô. 29

2. Thực trạng trình độ khoa học công nghệ chế biến. 31

3. Chất lượng và chủng loại sản phẩm chế biến. 32

4. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm. 33

III. Thực trạng thị trường tiêu thụ chè Việt Nam. 35

1. Thị trường trong nước. 35

2. Thị trường thế giới. 36

IV. Thực trạng về việc sử dụng đất đai, lao động và các chính sách trong việc phát triển ngành chè Việt Nam. 41

1. Đất đai. 41

2. Lao động. 41

3. các chính sách hỗ trợ của chính phủ. 41

V. Đánh giá chung. 42

1. Những thành tựu đạt được. 42

2. Một số khó khăn đang còn tồn tại. 43

3. Nguyên nhân. 45

Chương III. Các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành chè ở Việt Nam. 46

I. Mục tiêu và quan điểm phát triển ngành chè Việt Nam đến năm 2010. 46

1. Quan điểm phát triển ngành chè Việt Nam trong thời gian tới. 46

2. Triển vọng phát triển ngành chè Việt Nam. 49

3. Mục tiêu phát triển ngành chè Việt Nam trong thời gian tới. 51

II. Các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành chè Việt nam. 53

1. Giải pháp đối với vấn đề quy hoạch phát triển chè. 53

1.1. Quy hoạch vùng nguyên liệu chè. 53

1.2. Quy hoạch vùng chế biến chè. 55

2. Giải pháp đối với vấn đề vốn đầu tư cho ngành chè. 55

3. Giải pháp về vấn đề khoa học công nghệ. 57

4. Giải pháp về vấn đề thị trường tiêu thụ. 58

5. Giải pháp về vấn đề lao động. 60

6. Giải pháp về các chính sách hỗ trợ cho ngành. 61

III. Điều kiện để thực hiện các giải pháp nói trên. 62

1. Về phía Nhà nước. 62

2. Về phía doanh nghiệp. 63

3. Về phía nông dân. 65

[Ẩn quảng cáo]