/ 50

cac phẩm chất cần thiết của nhà quản trị giỏi Viết bài này, tụi mong muốn cỏc thanh niờn Việt Nam hóy cố gắng rốn luyện hơn nữa, để trở thành những nhà kinh doanh giỏi, những nhà quản trị giỏi, để cứu lấy đất nước của chỳng ta

Upload: SoiTuyet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 859|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 2 chương i: các vấn đề về quản trị 3 1. khái niệm về quản trị 3 2. vai trò và ý nghĩa của hoạt động quản trị 3 3. quản trị là một khoa học, một nghệ thuật, một nghề 4 3.1. quản trị là một khoa học 4 3.2. quản trị là một nghệ thuật 4 3.3. quản trị là một nghề.....5 chương ii: nhà quản trị 6 i. nhà quản trị 6 1. thế nào là nhà quản trị 6 2. các cấp quản trị 6 2.1. quản trị viên cao cấp (top managers) 6 2.2. quản trị viên cấp giữa hay cấp trung gian (middle managers) 7 2.3. các quản trị viên cấp cơ sở (fist- line managers) 7 3. vai trò và kỹ năng của các nhà quản trị 7 3.1. vai trò của nhà quản trị 7 3.1.1. vai trò quan hệ với con người.....7 3.1.2....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.