Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

cac phẩm chất cần thiết của nhà quản trị giỏi Viết bài này, tụi mong muốn cỏc thanh niờn Việt Nam hóy cố gắng rốn luyện hơn nữa, để trở thành những nhà kinh doanh giỏi, những nhà quản trị giỏi, để cứu lấy đất nước của chỳng ta

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 2 chương i: các vấn đề về quản trị 3 1. khái niệm về quản trị 3 2. vai trò và ý nghĩa của hoạt động quản trị 3 3. quản trị là một k

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:767|Tải về:2|Số trang:50

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: