Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

cac phẩm chất cần thiết của nhà quản trị giỏi Viết bài này, tụi mong muốn cỏc thanh niờn Việt Nam hóy cố gắng rốn luyện hơn nữa, để trở thành những nhà kinh doanh giỏi, những nhà quản trị giỏi, để cứu lấy đất nước của chỳng ta

Cấp:Đại học|Lượt xem:860|Tải về:2|Số trang:50 | Ngày upload:03/03/2012

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 2 chương i: các vấn đề về quản trị 3 1. khái niệm về quản trị 3 2. vai trò và ý nghĩa của hoạt động quản trị 3 3. quản trị là một k

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.