Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các phương pháp chuyển gen

Cấp:Đại học|Lượt xem:2083|Tải về:3|Số trang:25 | Ngày upload:15/10/2012

mục lục lời mở đầu 3 chương i: giới thiệu 5 chương ii: các phương pháp chuyển gen 10 i. deae-dextran 10 ii. chuyển gen qua liposome 11 iii. chuyển gen bằng súng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.