Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Các phương pháp xác định protein

Cấp:Đại học|Lượt xem:1443|Tải về:4|Số trang:20 | Ngày upload:13/08/2012

cơ sở xác định phản ứngaxitamin là đơn vị cấu tạo cơ sở của peptit và protein, các axitamin kết hợp với nhau qua liên kết peptit(-co-nh-)tạo thành peptit có chi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.