/ 135

Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong một số tiểu thuyết và truyện ngắn việt nam hiện đại

Upload: NguyenNgocQuynhGiang.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 319|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Ngôn ngữ bằng lời là phƣơng tiện giao tiếp trọng yếu nhất của con ngƣời nhƣng không phải là duy nhất. Trong nhiều hoàn cảnh giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp đƣơng diện (mặt đối mặt), ngƣời ta có thể dùng các phƣơng tiện nhƣ cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, hành động,…của cơ thể, các tín hiệu màu sắc, âm th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]