/ 12

Cặp phạm trù Nguyên nhân - Kết quả; mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân - kết quả

Upload: KhanhPham.dokovn|Ngày: 16/05/2013|Lượt xem: 4698|Tải về: 1|Cấp: Đại học

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di chúc. Hoàn cảnh ra đời * Hoàn cảnh ra dời Đường Cách mệnh Quốc tế: - Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra (1914-1918). - Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử loài người. Năm 1919, Quốc tế cộng sản thành lập, ra đời hàng loạt đảng cộng sản. - Sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc ở các nước . Trong nước: - Vào những năm 20 thế kỷ XX, nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa yêu nước nhưng đều thất bại . - Yêu cầu bức thiết là cần phải vạch ra được những nhiệm vụ cơ bản của cách mạng V

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.