/ 12

Cặp phạm trù Nguyên nhân - Kết quả; mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân - kết quả

Upload: KhanhPham.dokovn|Ngày: 16/05/2013|Lượt xem: 5625|Tải về: 13|Cấp: Đại học

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di chúc. Hoàn cảnh ra đời * Hoàn cảnh ra dời Đường Cách mệnh Quốc tế: - Cuối thế kỷ XIX đầu th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]