/ 11

Cặp phạm trù nguyên nhân kết quả và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

Upload: PhamThanhPhong.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 2960|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . việt nam còng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường . nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.