Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cấu trúc và các thành phần mạng GSM

Cấp:Đại học|Lượt xem:2181|Tải về:3|Số trang:85 | Ngày upload:29/01/2012

lời mở đầu ngày nay, thông tin liên lạc đã trở thành một nhu cầu quan trọng trong cuộc sống của con người, và mạng lưới thông tin ngày nay được mở rộng cả về số

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.