Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI - HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LIVESTOCK WASTES CURRENT STATUS AND SOLUTIONS (90 trang)

Cấp:Đại học|Lượt xem:952|Tải về:1|Số trang:97 | Ngày upload:11/08/2012

mục lục bài khai mạc hội thảo: "chất thải chăn nuôi- hiện trạng và giải pháp" 1 pgs.ts. nguyễn xuân trạch 1 concept note: quản lý kết hợp và quản lý có sự tham

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.