Chiến lược kinh doanh của tổng công ty xây dựng sông đà

Upload: LeThiTrang.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1295|Tải về: 13|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục mở đầu 1 i. phân tích môi trường kinh doanh cho công ty xây dựng sông đà 2 1. phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài công ty: 2 1.1. phân tích môi trường vĩ mô. 2 1.2. môi trường ngành kinh tế (vĩ mô): 3 2. phân tích hoàn cảnh nội bộ tổng công ty: 8 2.1. phân tích các nguồn lực: 8 2.

MỤC LỤC

Mở đầu 1

I. Phân tích môi trường kinh doanh cho Công ty Xây dựng Sông Đà 2

1. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài Công ty: 2

1.1. Phân tích môi trường vĩ mô. 2

1.2. Môi trường ngành kinh tế (vĩ mô): 3

2. Phân tích hoàn cảnh nội bộ Tổng Công ty: 8

2.1. Phân tích các nguồn lực: 8

2.2. Phân tích khả năng tổ chức của Tổng Công ty. 12

2.3. Phân tích khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty. 12

II. Xác định hệ thống mục tiêu cho Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà: 13

1. Mục tiêu dài hạn (từ 2001 đến năm 2010): 13

2. Mục tiêu ngắn hạn (hàng năm): 15

III. Vận dụng một số mô hình để phân tích lựa chọn chiến lược: 16

1. Ma trận thị phần/ tăng trưởng của Boston Consulting Group (BCG): 16

2. Lưới chiến lược kinh doanh: 18

3. Ma trận SWOT (Strengths- Weaknesses- Oportunities-Threats): 21

IV. Xây dựng một số mô hình chiến lược vận dụng cho Tổng Công ty Xây Dựng Sông Đà: 23

1. Chiến lược thị trường. 23

2. Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm. 24

3. Chiến lược đấu thầu. 26

4. Chiến lược phát triển con người. 29

V. Các chính sách và giải pháp lớn để thực hiện chiến lược kinh doanh ở Tổng công ty Xây dựng Sông Đà: 30

3. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức, đổi mới quản lý kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 32

3.1 Hoàn thiện cơ chế tổ chức, đổi mới quản lý kinh doanh. 32

3.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 33

Kết luận 35

[Ẩn quảng cáo]