Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ THU NHẬP

Cấp:Đại học|Lượt xem:120|Tải về:0|Số trang:100 | Ngày upload:09/01/2014

Ngoài quyết định đầu tư và quyết định tài trợ, quyết định chi trả cổ tức là một. trong 3 quyết định cơ bản của tài chính doanh nghiệp nhằm một mục đích nhất quá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.