/ 38

Chính sách giải quyết việc làm ở Lạng Sơn – Thực trạng và giải pháp

Upload: VuLinhNguyen.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 3377|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời mở đầu việc làm không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội, là mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại nói chung, của mỗi quốc gia núi riờng. hội nghị toàn thể lần thứ 81 của tổ chức lao động quốc tế tháng 6-1994 đã coi vấn đề giải quyết việc làm, chống nghèo đói, phát triển nguồn nhân lực là nội dung chủ yếu của chương trình hành động của tổ chức lao động quốc tế. mục tiêu tạo việc làm đầy đủ cho người lao động để có thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là một trong chính sách của đảng và nhà nước ta. đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ix của đảng đã xác định: " giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.