Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam trong thời gian qua

Cấp:Đại học|Lượt xem:2159|Tải về:10|Số trang:30 | Ngày upload:05/06/2012

lời mở đầu 1. tính tất yếu chính sách quản lý ngoại hối là một bộ phận hợp thành của chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, là công cụ quản lý vĩ mô của nhà n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.