/ 9

Chủ nghĩa duy vật mác xít

Upload: ThanhthanhNguyen.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 7326|Tải về: 3|Cấp: Thạc sĩ

đề cương bài giảng líp cao cấp lý luận của lào người giảng : th.s đào hữu hải - khoa triết học bộ môn : triết học chuyên đề : chủ nghĩa duy vật mác xít chuyên đề chủ nghĩa duy vật mác xít nghiên cứu về thế giới quan duy vật biện chứng trong triết học mác-lênin. chuyên đề này nhằm cung cấp cho người học sự hiểu biết đúng đắn về thế giới vật chất và vai trò của con người trong việc nhận thức và cải tạo thế giới. từ đó giúp cho người học xác lập thế giới quan duy vật biện chứng và rót ra ý nghĩa phương pháp luận cho hoạt động thực tiễn có hiệu quả. chuyên dề chủ nghĩa duy vật mác xít cần đi sau nghiên cứu những nội dung cơ bản sau: quan niệm của chủ nghĩa mác-lênin về vật chất, về ý thức và mối quan hệ giữa vật...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.