/ 104

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Upload: PhamThuHa.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1083|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa mác - lênin, nó nghiên cứu những quy luật chính trị - xã hội trong quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội; chỉ rõ những điều kiện và giải pháp để giai cấp công nhân hoàn thành nhiệm vụ lịch sử: cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. do vậy việc nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa mác - lênin nói chung và chủ nghĩa xã hội khoa học học nói riêng là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. sự nghiệp đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu quan...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.