/ 104

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Upload: PhamThuHa.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1363|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa mác - lênin, nó nghiên cứu những quy luật chính trị - xã hội trong quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội; chỉ rõ những điều kiện và giải pháp để giai cấp công nhân hoàn thành nhiệm vụ lịch sử: cải tạo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]