Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chức năng lập pháp của Quốc hội

Cấp:Đại học|Lượt xem:2662|Tải về:8|Số trang:14 | Ngày upload:29/11/2011

bảng từ viết tắt và tài liệu tham khảo: i. bảng từ viết tắt: qh : quốc hội qppl : quy phạm pháp luật ubtvqh: ủy ban thường vụ quốc hội hđdt : hội đồng dân téc q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.