/ 14

Chức năng lập pháp của Quốc hội

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 2636|Tải về: 8|Cấp: Đại học

bảng từ viết tắt và tài liệu tham khảo: i. bảng từ viết tắt: qh : quốc hội qppl : quy phạm pháp luật ubtvqh: ủy ban thường vụ quốc hội hđdt : hội đồng dân téc qtlp : quy trình lập pháp hp : hiến pháp đbqh : đại biểu quốc hội ii. tài liệu tham khảo: 1. tạp chí lập pháp năm 2002, năm 2005, năm 2006. 2. tạp chí nhà nước và pháp luật năm 2003. 3. hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992. 4. đổi mới quy trình lập pháp. 5. những góc nhìn lập pháp. 6. luật ban hành văn bản qppl sửa đổi, bổ sung năm 2002. lời mở đầu d ưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, nhân dân ta đã làm cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, từ đó nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa, một nhà nước kiểu mới,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.