Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cấp:Tiến sĩ|Lượt xem:8496|Tải về:0|Số trang:203 | Ngày upload:27/02/2012

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chức năng xã hội là một chức năng cơ bản của nhà nước, tồn tại khách quan trong tất cả các kiểu nhà nước, là chức năng xuất

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.