/ 203

Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Upload: YenLu.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 8483|Tải về: 0|Cấp: Tiến sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chức năng xã hội là một chức năng cơ bản của nhà nước, tồn tại khách quan trong tất cả các kiểu nhà nước, là chức năng xuất phát từ nhu cầu chung, lợi ých chung của toàn bộ xã hội, nhằm tổ chức và quản lý đời sống cộng đồng, duy trì một trật tự chung đảm bảo cho xã hội tồn tại và phát triển. trong lịch sử các tư tưởng và học thuyết pháp lý đã từng xuất hiện những quan điểm về chức năng xã hội của nhà nước. dưới nhiều cấp độ và cách thể hiện khác nhau, nhiều nhà tư tưởng trong các thời kỳ phát triển của xã hội đã thừa nhận nhà nước có chức năng xã hội nhưng những quan điểm đó có sự khác nhau do bị chi phối bởi lợi ých giai cấp và điều kiện lịch sử. trong những...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.