/ 9

Chứng minh trong chủ nghĩa tư bản khủng hoảng kinh tế chu kỳ là điều kiện tất yếu, khủng hoảng kinh tế tuy mang lại những hậu quả tác hại, nhưng nếu khắc phục được thì nền kinh tế sẽ lại có bước phát triển mới

Upload: XoaiXanhDanhDa.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 2640|Tải về: 3|Cấp: Đại học

i. phần mở đầu : trong nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, những biến động phá hoại nền sản xuất xã hội chỉ do những nguyên nhân như: chiến tranh, hoả hoạn, thiên tai, lũ lụt, bệnh dịch... trong nền kinh tế giản đơn đã xuất hiện khả năng khủng hoảng kinh tế, khả năng đó đã xuất hiện từ mâu thuẫn giữa tính chất tư nhân và tính chất xã hội của lao động, gắn liền với chức năng của tiền làm phưong tiện lưu thông, phát triển lên cùng với sự phát triển của quan hệ tín dụng của chức năng tiền làm phương tiện thanh toán, của hoạt động đầu cơ, của vâi trò điều tiết của thị trường. song do quy mô hoạt động kinh tế cồn nhỏ hẹp, tốc độ vận động kinh tế chậm, khủng hoảng kinh tế mới chỉ là khả năng mà thôi. trong nền kinh tế tư bản...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.