Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Chuyên đề Công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên tiểu học

Cấp:Đại học|Lượt xem:6154|Tải về:7|Số trang:16 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

a. lời nói đầu giáo dục là nền tảng văn hóa của một đất nước, là sức mạnh trí tuệ của cả tương lai dân tộc nhằm sớm đạt cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.