Lưu trữ và cung cấp hoàn toàn miễn phí lượng luận văn, đồ án, tiểu luận

Danh mục

Danh sách tài liệu

Pháp luật điều chỉnh tổ chức, hoạt động của mô hình Công ty mẹ - Công ty con và thực tiễn tại Tổng Công ty tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Pháp luật điều chỉnh tổ chức, hoạt động của mô hình Công ty mẹ - Công ty con và thực tiễn tại Tổng Công ty tài nguyên và...

Ngày tạo: 26/05/2014|Lượt đọc: 69|Số lần tải: 0

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới với những sức ép của quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng phải mở rộng quy mô, thị tr...

Đánh dấu chủ đề
Chương 4: Sự thừa kế
Chương 4: Sự thừa kế

Ngày tạo: 15/04/2014|Lượt đọc: 75|Số lần tải: 0

1.Giới thiệu về sự kế thừa. 1.1.Khái niệm. 1.2.Ví dụ. 1.3.Ý nghĩa. 1.4.Chương trình minh họa.

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ an
Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ an

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 129|Số lần tải: 0

trên thực tế hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phương vần còn rất nhiều hạn chế. Những hạn chế đó đã đưa đến tình trạn...

Đánh dấu chủ đề
Hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước
Hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 91|Số lần tải: 0

Xây dựng pháp luật là một trong những mặt hoạt động cơ bản, đặc thù của nhà nước. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, phản ánh đúng những nhu cầu khách ...

Đánh dấu chủ đề
Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở địa phương
Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở địa phương

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 115|Số lần tải: 2

Những năm gần đây, hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương đã đổi mới và có nhiều tiến bộ trong việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, cũng như động viên nhâ...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu luận:VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG PHÂN CHIA QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ SẢN
Tiểu luận:VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG PHÂN CHIA QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ SẢN

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 126|Số lần tải: 0

Nhà nước là một thiết chế đặc biệt của xã hội. Lịch sử đã chứng kiến rất nhiều công lao trong việc duy trì và phát triển xã hội loài người cũng như sức mạnh đàn á...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu luận: Pháp luật và Phong tục tập quán
Tiểu luận: Pháp luật và Phong tục tập quán

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 160|Số lần tải: 0

Pháp luật và phong tục tập quán là những quy phạm xã hội đã tồn tại song hành với nhau trong xã hội và được mọi người tuân theo. Giữa chúng có những điểm giống nh...

Đánh dấu chủ đề
BT cá nhân: SO SÁNH HỆ THỐNG TOÀ ÁN ANH VÀ VIỆT NAM
BT cá nhân: SO SÁNH HỆ THỐNG TOÀ ÁN ANH VÀ VIỆT NAM

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 139|Số lần tải: 0

1. CẤU TRÚC HỆ THỐNG TOÀ ÁN ANH. Gồm: . • Thượng Nghị Viện: Cơ quan cao nhất trong hệ thống tòa án Anh Quốc: các phán quyết được đưa ra khi xét xử của thư...

Đánh dấu chủ đề
BT cá nhân: Sự khác biệt giữa vai trò của luật thành văn và án lệ ở Anh và ở Mỹ
BT cá nhân: Sự khác biệt giữa vai trò của luật thành văn và án lệ ở Anh và ở Mỹ

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 108|Số lần tải: 0

Hệ thống pháp luật Anh và Mỹ là hai hệ thống pháp luật lớn trên thế giới, đây là hai hệ thống pháp luật cùng thuộc dòng họ Common law. Tuy nhiên, giữa hai hệ thốn...

Đánh dấu chủ đề
BT cá nhân: Bình luận về sự hình thành và phát triển của dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa
BT cá nhân: Bình luận về sự hình thành và phát triển của dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 99|Số lần tải: 0

Cùng với sự ra đời của nhà nước Xô viết Nga – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa được hình thành và phát triể...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu luận: Cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN
Tiểu luận: Cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 155|Số lần tải: 0

Là khu vực được coi là cơ bản ổn định và phát triển năng động, nhưng Đông - Nam Á vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể gây xung đột. Vì vậy việc hợp tác quốc phòng gi...

Đánh dấu chủ đề
Thảo luận: Nghĩa vụ của doanh nghiệp
Thảo luận: Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 97|Số lần tải: 0

Là nội dung cơ bản cấu thành nên địa vị pháp lý của doanh nghiệp, chế định về nghĩa vụ chịu ảnh hưởng từ trình độ phát triển thị trường và nhận thức pháp lý về vị...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu luận: bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Tiểu luận: bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 105|Số lần tải: 0

Trong hệ thống văn bản pháp luật của nước ta hiện nay bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính, trong đó văn bản quy ph...

Đánh dấu chủ đề
Những định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm về ma túy và vận dụng vào địa bàn tỉnh Đăklăk
Những định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm về ma túy và vận dụng vào địa bàn tỉnh Đăklăk

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 121|Số lần tải: 2

Trong những năm qua, tình hình buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên thế giới và khu vực Châu Á tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Việt Nam là một qu...

Đánh dấu chủ đề
Đặc điểm của hoạt động điều tra các tội phạm về ma túy? Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất
Đặc điểm của hoạt động điều tra các tội phạm về ma túy? Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 198|Số lần tải: 1

Trong những năm qua, tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy đã thực sự trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, tình hình tội phạm ma túy diễn biến ngày càn...

Đánh dấu chủ đề
Những vấn đề cần chứng minh trong quá trình điều tra các tội xâm phạm sở hữu. Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp liến nghị
Những vấn đề cần chứng minh trong quá trình điều tra các tội xâm phạm sở hữu. Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn v...

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 98|Số lần tải: 0

Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới hơn hai thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy mạnh công cuộc...

Đánh dấu chủ đề
Tìm hiểu hoạt động của pháp nhân nước ngoài
Tìm hiểu hoạt động của pháp nhân nước ngoài

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 68|Số lần tải: 2

Ngày nay, xu thế chung trên thế giới là quá trình quốc tế hóa mọi mặt đời sống, đặc biệt đời sống kinh tế ngày càng được đẩy mạnh; các nước đều phải thực hiện chí...

Đánh dấu chủ đề
Cách thức xác lập phần cơ sở ban hành văn bản áp dụng pháp luật.
Cách thức xác lập phần cơ sở ban hành văn bản áp dụng pháp luật.

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 76|Số lần tải: 0

Cơ sở ban hành văn bản áp dụng pháp luật là những căn cứ pháp lý hay điều kiện thực tiễn mà theo đó văn bản áp dụng pháp luật được ban hành. Cơ sở ban hành văn bả...

Đánh dấu chủ đề
Tài Phân tích và bình luận về các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết.
Tài Phân tích và bình luận về các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết.

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 88|Số lần tải: 0

I-Khái quát chung về văn bản pháp luật khiếm khuyết và xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết.. 1. Văn bản pháp luật khiếm khuyết.. Văn bản pháp luật khiếm khuyết ...

Đánh dấu chủ đề
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HAI HỆ THỐNG COMMON LAW VÀ CIVIL LAW DƯỚI GÓC ĐỘ SO SÁNH
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HAI HỆ THỐNG COMMON LAW VÀ CIVIL LAW DƯỚI GÓC ĐỘ SO SÁNH

Ngày tạo: 26/03/2014|Lượt đọc: 130|Số lần tải: 2

Nói đến sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật thế giới không thể không nhắc đến thông luật (Common law) và luật lục địa (Civil law). Đây là hai hệ th...

Đánh dấu chủ đề
Top user
DoKo trên mạng xã hội